Lika - Kontakty

Úvodní strana Vlajky Žerdě, konzole, držáky na vlajky Cedule Keramika Upomínkové předměty Vitríny Zastávky Ke stažení Dřevěné uvítací cedule Medaile Vše pro volby Dřevěný sortiment Lika Fotogalerie Nabídka práce Kontakty Objednávky Poptávkový formulář


K O N T A K T Y

Lika – Linda Kůzlová

Okružní 308, 373 61 Hrdějovice

Tel.: + 420 721 163 772, lindakuzlova@lika-cz.eu


Provozovna: Dolní 570, 373 81, Kamenný Újezd

: Tel.: + 420 722 938 975

: e-mail: lika-obce@seznam.cz

: Provozní doba: 8:00 - 16:30 hod (Po - Pá)

: Pohotovost: 18:00 - 20:00 hod (Po- Pá)


Fakturace: + 420 606 665 674 (volat po 16:00 hod Po - Pá)


Dřevovýroba + ostatní dílny:

Vedoucí provozu: + 420 607 805 285


Odborná konzultace:

+420 721 163 772

+420 722 938 975

+420 607 805 285

+ 420 776 231 955


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Rádi vám poradíme.

V Š E O B E C N É S M L U V N Í P O D M Í N K Y

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy písemně uzavřené mezi dodavatelem na straně jedné a odběratelem na straně druhé. Nevyplývá-li z textu Všeobecných smluvních podmínek jinak má se za to, že označení Smlouva zahrnuje Smlouvu o dodání věci uzavřenou mezi dodavatelem a odběratelem včetně všech jejích součástí.
Nestanoví-li tyto Všeobecné smluvní podmínky a Smlouva jinak, řídí se smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem příslušnými právními předpisy, zejména obecnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek I.
PREAMBULE
Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem.

Článek II.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět dodávky je vymezen Smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a odběratelem.

Článek III.
ČAS PLNĚNÍ
1. Dodací lhůta je stanovena Smlouvou.
2. Odběratel se zavazuje převzít předmět plnění kdykoliv před uplynutím dodací lhůty.
3. Dodavatel má právo na úpravu dodací lhůty dle Smlouvy pouze v případě zásahu vyšší moci.

Článek IV.
CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
1. Cena předmětu plnění uvedená ve Smlouvě je pevná smluvní cena, která zahrnuje veškeré náklady dodavatele potřebné k realizaci a předání předmětu plnění.
2. Cena předmětu plnění je ve Smlouvě uvedena včetně DPH. Taktéž bude dodavatelem vyúčtováno ve výši platné dle obecně závazného právního předpisu v době vystavení daňového dokladu.

Článek V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Záloha na cenu předmětu plnění bude uhrazena na základě zálohové faktury dodavatele předané odběrateli při uzavření Smlouvy. Výše zálohy je stanovena Smlouvou.
2. Doplatek ceny bude uhrazen při předání předmětu plnění na základě daňového dokladu, který dodavatel předá odběrateli.
3. U plateb v hotovosti bude fakturovaná částka zaplacena dodavateli při předání účetního dokladu a u bezhotovostních plateb do 1 týdne po předání účetního dokladu odběrateli, přičemž za den zaplacení bude pokládán den připsání fakturované částky na účet dodavatele.

Článek VI.
PRODLENÍ S PLATBOU
1. Nezaplatí-li odběratel smluvní cenu řádně a včas, zavazuje se uhradit dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den z prodlení.
2. Odběratel je povinen uhradit dodavateli veškeré náklady spojené s vymáháním dlužné částky.

Článek VII.
PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE
1. Dodavatel je povinen realizovat dodávku podle Smlouvy v požadovaném množství, odpovídající kvalitě a v určeném termínu.
2. Dodavatel je povinen vhodným způsobem (např. faxem, e-mailem, SMS zprávou nebo telefonem) oznámit odběrateli den a hodinu termínu dodání předmětu plnění.
3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti předmětu dodávky nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet předání předmětu plnění.
4. Dodavatel odpovídá za zdravotní nezávadnost obalu, ve kterém je předmět plnění dodán odběrateli.
5. Dodavatel odpovídá za škody způsobené na předmětu plnění, a to až do jeho převzetí odběratelem.
6. Dodavatel není povinen uznat zjevné vady uplatněné odběratelem po převzetí předmětu plnění.
7. Dodavatel je povinen řádně a včas vyřídit reklamace skrytých vad a vad způsobených běžným užíváním předmětu plnění.
8. Dodavatel není povinen uhradit odběrateli náklady, které mu vznikly v souvislosti s uplatněnou reklamací.

Článek VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE
1. Odběratel je povinen předmět plnění řádně a včas převzít, a to i v případech, kdy došlo ke zkrácení nebo prodloužení termínu dodání.
2. Odběratel je povinen při převzetí předmětu plnění postupovat s náležitou péčí.
3. Odběratel je povinen zjištěné zjevné vady uplatnit u dodavatele při převzetí předmětu plnění, jinak se má za to, že předmět plnění byl předán bez zjevných vad a na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel.
4. Odběratel je povinen vady skryté a vady způsobené běžným užíváním předmětu plnění uplatnit u dodavatele písemně v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Za počátek lhůty k vyřízení reklamace se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o zjištění vady doručeno dodavateli.
5. Pokud zjištěná vada nebrání v užívání předmětu plnění, vyřídí se reklamace tím, že dodavatele poskytne odběrateli 10 % slevu z dohodnuté smluvní ceny.
6. Odběratel není povinen uhradit dodavateli náklady, které mu vznikly v souvislosti s uplatněnou reklamací.
7. Odběratel je povinen užívat předmět plnění k účelu, pro který je určen, způsobem vylučujícím jeho nadměrné opotřebení.
8. Odběratel odpovídá za škodu způsobenou na předmětu plnění od okamžiku jeho převzetí.

Článek IX.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ ČÁSTI PLNĚNÍ
1. Odběratel je oprávněn odstoupit v písemné formě od smlouvy nebo od dílčí části plnění do 14 dní ode dne uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodu, nejedná-li se o zboží, které bylo upraveno podle přání odběratele nebo pro jeho osobu. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a podrobná informace o uplatnění práva na odstoupení jsou přiloženy k těmto VOP.
2. V případě odstoupení od Smlouvy po uplynutí lhůty uvedené v odst. 1 nebo od Smlouvy jejímž předmětem plnění bylo zboží, které bylo upraveno podle přání odběratele nebo pro jeho osobu (např. informační tabule), je odběratel povinen zaplatit dodavateli odstupné ve výši 80 % smluvní ceny předmětu plnění uvedené ve Smlouvě.
3. V případě odstoupení odběratele dle odst. 2. od dílčí části předmětu plnění má odběratel povinnost zaplatit dodavateli 80 % smluvní ceny této dílčí části předmětu plnění.
4. Náhrada škody způsobená odstoupením není ustanoveními odst. 2. a 3. dotčena.

Článek X.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Všechna smluvní ujednání a veškeré změny smlouvy musí mít písemnou formu.
2. Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí občanským zákoníkem v platném znění, není-li ve Smlouvě nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách ujednáno jinak.
3. Vztahy a spory vzniklé ze Smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy.
4. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu jejích následků.
5. Odběratel souhlasí s tím, aby dodavatel zpracoval a evidoval jeho osobní a ostatní údaje, které mu poskytl v souvislosti s uzavřenou Smlouvou.
6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2014.

V Českých Budějovicích dne 01.01.2014


Bc. Linda Kůzlová – LIKA
Okružní 308
373 61 Hrdějovice

www.lizy-keramika.cz Copyright 2009 - 2020 © Lika : : design myslenka